Rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek
 • rejestracja stowarzyszeń
 • rejestracja fundacji
 • rejestracja CEIDG

Dla przedsiębiorstw

 • tworzenie oraz opiniowanie umów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo własności intelektualnej
 • bieżąca obsługa prawna

Dla osób fizycznych

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione

Podziel się:

Jaka jest odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione gościa hotelowego?

Jak już wspomniano, kodeks cywilny dosyć rygorystycznie reguluje te kwestie. Oznacza to ni mniej ni więcej, że nie można ograniczyć czy też wyłączyć tej odpowiedzialności w żaden sposób. Oczywiście niektórzy przedsiębiorcy próbują robić to wprowadzając odpowiednie zapisy w umowach czy regulaminach. Zdarzają się również gustowne tabliczki w różnych miejscach. Spieszymy jednak zawiadomić, że czynności takie są bezskuteczne. Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione gościa hotelowego się nie zmieni. Przy czym hotel to również inny podobny zakład: hostel, motel, sanatorium, pensjonat.

Gość hotelowy

To jest dość kluczowa kwestia. Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione dotyczy tylko rzeczy wniesionych przez gościa hotelowego. A gościem hotelowym nie jest – wbrew powszechnemu mniemaniu hotelarzy – każdy kto tylko przekroczy próg hotelu. Gościem hotelowym jest zasadniczo jedynie ta osoba która już zawarła umowę hotelową, bądź osoba która wniosła rzeczy, co pozwala domniemywać, iż taką umowę pragnie zawrzeć. Nie ma znaczenia w tym drugim przypadku czy do zawarcia umowy ostatecznie zawarło. Gościem hotelowym zatem nie będzie osoba, która weszła do hotelu aby skorzystać z innych usług: restauracji, sauny, basenu, baru.

Zasady odpowiedzialności za rzeczy wniesione gościa hotelowego

Odpowiedzialność hotelu lub podobnego zakładu za rzeczy wniesione gościa hotelowego została ukształtowana na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że ważne jest tylko aby doszło do faktu utracenia bądź uszkodzenia rzeczy wniesionej. I nie ma tutaj znaczenia kto zawinił. Co do zasady oczywiście. Bowiem odpowiedzialność ta jest ograniczona. Hotel nie będzie odpowiadał za szkodę na rzeczach wniesionych jeśli szkoda ta wyniknie:

 • z właściwości rzeczy wniesionej do hotelu
 • wskutek siły wyższej
 • wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione gościa hotelowego kończy się zasadniczo z chwilą wyniesienia rzeczy z hotelu

Co to jest rzecz wniesiona do hotelu?

Rzeczą wniesioną jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu znajduje się w tym hotelu albo znajduje się poza nim, a została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub osobie u niego zatrudnionej albo też umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na krótki, zwyczajowo przyjęty okres poprzedzający lub następujący po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu. Rzeczą wniesioną nie są pojazdy mechaniczne oraz znajdujące się w nich rzeczy. Rzeczą wniesioną nie są również żywe zwierzęta. Hotel może za nie odpowiadać jedynie wtedy kiedy zostanie zawarta osobna umowa przechowania. Przy czym należy zauważyć, że ta umowa przechowania może być zawarta w sposób dorozumiany. Na przykład poprzez pozostawienie pojazdu na podziemnym parkingu hotelu. Warto zatem te kwestie uregulować w regulaminie.

Kiedy hotel nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody?

Oprócz przypadków wskazanych wyżej, czyli wystąpienie szkody na rzeczach wniesionych przez gościa, spowodowanych siłą wyższą, właściwościami rzeczy wniesionej, albo wyłączną winą poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała, ustawodawca przewidział również instytucję wygaśnięcia i przedawnienia roszczenia.

Należy zatem pamiętać, że roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu wygaśnie jeżeli gość po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie hotelarza. Zawiadomienie takie nie będzie również skuteczne, jeżeli zostanie złożone jedynie osobie nieupoważnionej. Niedotrzymanie terminu powoduje wygaśnięcie roszczenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że poszkodowany nie musi zawiadamiać hotelarza, jeśli szkoda nastąpiła z winy samego właściciela hotelu lub gdy rzecz była w przechowaniu.

Przedawnienie zaś roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu zakładu następuje z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Niezależnie od tego roszczenie przedawnia się bezwzględnie po roku od dnia w którym poszkodowany gość przestał korzystać z usług hotelu.

Z powyższego wynika ważne spostrzeżenie, że gość hotelowy może dopiero w domu zorientować się, iż z jego bagażu coś zniknęło i wówczas – niezwłocznie – zawiadomić hotelarza.

Czy hotel odpowiada za szkodę w pełnej wysokości?

Na szczęście ustawodawca przewidział maksymalną granicę odpowiedzialności hotelu w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu. Względem jednego gościa jest ona ograniczona do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie (liczonej za jedną dobę). Jednocześnie odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.

Ograniczenia powyższego nie stosuje się w jeżeli rzeczy zostały przyjęte na przechowanie lub gdy utrzymujący hotel odmówił ich przyjęcia na przechowanie mimo takiego obowiązku. Nie stosuje się go również gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby utrzymującej zarobkowo hotel albo osoby u niej zatrudnionej. Nie należy zapominać, że hotel może odmówić przyjęcia rzeczy na przechowanie wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca. Innymi słowy hotel nie jest obowiązany do przyjmowania rzeczy gości, gdy nie ma odpowiednich do tego warunków.

Podsumowanie

Wpis dotyka tematu bardzo pobieżnie. Każdy z poruszonych punktów jest bardziej skomplikowany niż z pozoru się wydaje. Zachęcamy zatem do kontaktu. Bowiem zadbanie o swoje interesy jest bardzo ważne. Szeroko pojęta gościnność jest dobrym zjawiskiem. Warto jednak się zabezpieczyć przed nadmiernym pojmowaniem tego pojęcia przez gości.

Podziel się:
Zadzwoń