Rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek
 • rejestracja stowarzyszeń
 • rejestracja fundacji
 • rejestracja CEIDG

Dla przedsiębiorstw

 • tworzenie oraz opiniowanie umów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo własności intelektualnej
 • bieżąca obsługa prawna

Dla osób fizycznych

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Odpowiedzialność karna członków zarządu – ciąg dalszy

Podziel się:

Odpowiedzialność karna członków zarządu ciąg dalszy

W poprzednim wpisie rozpoczęliśmy nasze rozważania na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu spółki kapitałowej. Temat jednak nie został wyczerpany, zatem pora na ciąg dalszy. Załóżmy, że nasza spółka niezbyt dobrze sobie radzi. Co wtedy nam grozi za

Niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość

Kiedy powstaną warunki uzasadniające zgłoszenie wniosku o upadłość spółki należy wziąć to pod uwagę i nie ratować spółki za wszelką cenę. Bowiem niezgłoszenie w takiej sytuacji w odpowiednim terminie wniosku o upadłość spółki handlowej rodzi odpowiedzialność karną członków zarządu. Na mocy bowiem art. 586 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu w takiej sytuacji mogą podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo też pozbawienia wolności do roku.

Ale to nie koniec atrakcji, bowiem zgodnie z art. 373 Prawa upadłościowego, sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości.

Niedopełnienie obowiązków i nadużycie uprawnień

Zgodnie z dyspozycją art. 296 §1 Kodeksu karnego kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nie należy też zapominać, że jeżeli sprawca przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei gdy zaś działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Trzeba pamiętać, że szkoda musi być znaczna (a więc powyżej 200 000 zł). A także to, że jeśli dobrowolnie naprawimy szkodę przed wszczęciem postępowania karnego nie będziemy podlegać karze.

Kara za oddanie służbowego laptopa córce?

Wydaje się, że to niemożliwe? A jednak. Wbrew pozorom zdarza się to nad wyraz części. Jeżeli członek zarządu otrzymuje od spółki na przykład służbowego laptopa, samochód czy też telefon, a potem oddaje go w używanie wyłączne innej osobie, to wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art., 284 §2 Kodeksu karnego. Można za to – w najgorszym wypadku – pozostać pozbawionym wolności nawet do 5 lat.

Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania finansowego

Wydawać by  się mogło, że oprócz grzywny wyznaczonej przez sąd rejestrowy oraz mandatu karnego wymierzonego przez urzędnika skarbowego nic nam nie grozi. Nic bardziej mylnego.

Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 4 Ustawy u rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. I jest to również odpowiedzialność karna.

Podsumowanie

Generalnie odpowiedzialność karna, jakiej mogą podlegać członkowie zarządu ma przede wszystkim ich dyscyplinować. Czyli nie dopuścić do działania na szkodę spółki i zmusić niejako do dochowania najwyższej staranności w działaniu. Powyższe przykłady czynów zabronionych to oczywiście nie wszystko. Dosyć wspomnieć  również o łapownictwie, oszustwie, kradzieży itp.

Podziel się:
Zadzwoń