Rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek
 • rejestracja stowarzyszeń
 • rejestracja fundacji
 • rejestracja CEIDG

Dla przedsiębiorstw

 • tworzenie oraz opiniowanie umów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo własności intelektualnej
 • bieżąca obsługa prawna

Dla osób fizycznych

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Umowa hotelowa

Podziel się:

Czym jest umowa hotelowa?

Umowa hotelowa zawierana jest pewnego rodzaju porozumieniem zawieranym między gościem hotelowym a przedsiębiorstwem hotelowym. Przy czym przedsiębiorstwo hotelowe to nie tylko hotel w ścisłym znaczeniu tego słowa. To również zakład podobny do hotelu. Zakładem podobnym do hotelu może być dom wczasowy, pensjonat, motel czy też sanatorium.

Jest to umowa nienazwana o charakterze mieszanym. Łączy bowiem w sobie elementy umowy najmu, przechowania a także umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy sprzedaży. Zasadniczą usługą świadczoną przez przedsiębiorstwo hotelowe w ramach takiej umowy jest czasowe, odpłatne udostępnienie miejsca w obiekcie hotelowym. Usługa ta jest ściśle powiązana z opieką i czuwaniem nad rzeczami które wnosi gość do tego obiektu. Oprócz zaspokojenia potrzeb noclegowych w ramach tej umowy zaspokaja się więc potrzeby bezpieczeństwa. Umowa może obejmować również elementy związane z wyżywieniem czy rekreacją.

Jak wspomniano, umowa hotelowa jest odpłatna i ma charakter zamienny. Odpłatność jest ekwiwalentem usług świadczonych przez przedsiębiorstwo hotelowe na rzecz gościa. Umowa taka jest również konsensualna. To oznacza, że do jej zawarcia jest potrzebne złożenie przez dwie lub więcej stron zgodnych oświadczeń woli dotyczących chęci jej zawarcia. Zawrzeć z przedsiębiorstwem hotelowym taką umowę mogą zarówno osoby fizyczne, prawne jak i tak zwane ułomne osoby prawne.

Jakie są formy zawierania umowy hotelowej?

Ustawodawca nie przewiduje szczególnej formy zawierania umowy hotelowej. Zatem może być zawarta w sposób dowolny. Często jest to umowa ustna zawierana bezpośrednio w recepcji. Może to być forma elektroniczna poprzez złożenie rezerwacji za pomocą formularza na stronie internetowej bądź też złożona za pomocą e-mail. Może to być również umowa zawarta w formie pisemnej. Zwrócić należy uwagę, że samo wysłanie rezerwacji (w dowolnej formie) nie wystarczy dla uznania, iż do zawarcia umowy doszło. Obiekt musi taką rezerwację potwierdzić. Zawarta umowa co do zasady wiąże strony i nie można od niej „odstąpić” w powszechnie pojmowany sposób. Na ten temat kiedyś jednak osobny wpis.

Jakie są konieczne postanowienia umowy hotelowej?

Umowa hotelowa musi zawierać konieczne elementy aby mogła zostać zawarta. Pominięcie któregokolwiek z nich jest niemożliwe:

 • Pierwszym z nich jest określenie osoby fizycznej bądź też grupy osób, na których rzecz mają być świadczone usługi.
 • Drugim, jest określenie rodzaju (rodzajów pokoju), jego (ich) standardu.
 • Trzecim z kolei jest określenie ceny za świadczone usługi, lub też wskazanie w jaki sposób ostateczna cena zostanie wyliczona.
 • Ostatnim, czwartym elementem koniecznym jest określenie czasu trwania takiej umowy.

Jeżeli oprócz samych noclegów oferowane są również inne usługi, każdorazowo umowa musi je również wymieniać.

Jaki jest czas trwania umowy hotelowej?

Co do zasady pobyt gościa liczy się dobami hotelowymi. Czas trwania standardowej umowy rozpoczyna się z godziną rozpoczęcia doby hotelowej. Umowa wygasa następnego dnia o godzinie zakończenia doby hotelowej. Istotne jest to, że tego typu umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Hotel nie ma obowiązku zapewniać gościowi świadczenia usług po wygaśnięciu umowy.

Umowy mogą być zawarte również na dłużej niż na jedną dobę. Wówczas gość może dysponować pokojem w określonym terminie. Jednak jeśli zrezygnuje z pobytu, co do zasady jest obowiązany za niewykorzystany czas zapłacić.

Jaka jest odpowiedzialność obiektu hotelarskiego?

Kodeks cywilny dosyć rygorystycznie reguluje te kwestie. Poprzez zawarcie umowy hotelowej, nie tylko gwarantuje się gościowi zapewnienie noclegu oraz innych usług, ale też zobowiązuje się również do czuwania nad wniesionymi przez gościa rzeczami. Oczywiście w zamian za umówioną zapłatę. Przedsiębiorstwo hotelowe ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie, ubytki, kradzież, inną szkodę poniesioną przez gościa na wniesionych rzeczach. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy właściciela hotelu lub osób, którymi się posługuje (recepcjonista, kelner, pokojowa). Co rozumieć należy przez rzeczy wniesione oraz wyłączeniach odpowiedzialności w następnych wpisach.

Podziel się:
Zadzwoń