Rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek
 • rejestracja stowarzyszeń
 • rejestracja fundacji
 • rejestracja CEIDG

Dla przedsiębiorstw

 • tworzenie oraz opiniowanie umów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo własności intelektualnej
 • bieżąca obsługa prawna

Dla osób fizycznych

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Polityka Prywatności & Cookies

Polityka Prywatności & Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • .1 Postanowienia Ogólne
 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 2. Administrator danych osobowych jest LEGART Zenon Depta z siedzibą w Pszowie NIP 6421138437 adres poczty elektronicznej: kancelaria@legart.pl.  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w zabezpieczonych pomieszczeniach.
 3. Zainteresowany – osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która chce skorzystać z usług bądź przesłać zapytanie
 4. Klient – osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, której sprawy zostały przyjęte do prowadzenia przez Administratora w zakresie prowadzonych usług
 5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminy „Zainteresowany” oraz „Klient” czasami zastąpione zostały określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest między innymi bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 7. Dane osobowe podawane w formularzu, przekazywane pocztą elektroniczną, czy tradycyjną są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2. Administrator Danych
 1. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś Zainteresowanym, przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Jeśli jesteś Klientem, to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, adres, PESEL, NIP, KRS
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do odpowiedzi na zapytania oraz prawidłowej realizacji usług
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kancelaria@legart.pl
  2. Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zaprzestaniu świadczenia usług lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 • 3. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym okresie potrzebnym do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po jego upływie zostaną one nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane Zainteresowanego są usuwane po 24 miesiącach od otrzymania pierwszego zgłoszenia.
 3. Dane Klienta są usuwane po 36 miesiącach od zakończenia świadczenia usług, z wyłączeniem danych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego, które usuwane są po 6 latach.
 • 4. Pliki cookies
 1. Witryna https://legart.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Stowarzyszenia w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Masz w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku, o wszelkich wprowadzonych w tym dokumencie zmianach, zostaniesz powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail.
Zadzwoń